algemene voorwaarden

Scroll naar beneden voor onze algemene voorwaarden of klik op de onderstaande links als u op zoek bent naar een specifiek beleid.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”, “Overeenkomst”) zijn een overeenkomst tussen Vitalproducts (“Vitalproducts”, “ons”, “wij” of “onze”) en u (“Gebruiker”, “u” of “uw”) . Deze Overeenkomst bevat de algemene voorwaarden voor uw gebruik van de website vitalproducts.eu en alle producten of diensten van VLife (gezamenlijk “Website” of “Diensten”).

Accounts en lidmaatschap
Als u een account aanmaakt op de Website, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het account en alle andere acties die in verband daarmee worden ondernomen. We kunnen, maar zijn niet verplicht, nieuwe accounts controleren en beoordelen voordat u zich kunt aanmelden en onze Services kunt gebruiken. Het verstrekken van valse contactgegevens van welke aard dan ook kan resulteren in de beëindiging van uw account. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account of andere inbreuken op de beveiliging. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van u, inclusief enige schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van dergelijk handelen of nalaten. We kunnen uw account (of een deel daarvan) opschorten, uitschakelen of verwijderen als we vaststellen dat u een bepaling van deze Overeenkomst hebt geschonden of dat uw gedrag of inhoud onze reputatie en goodwill zou kunnen schaden. Als we uw account om de voorgaande redenen verwijderen, kunt u zich niet opnieuw registreren voor onze Services. We kunnen uw e-mailadres en internetprotocoladres blokkeren om verdere registratie te voorkomen.

Gebruikersinhoud
Wij bezitten geen gegevens, informatie of materiaal (“Inhoud”) die u op de Website indient tijdens het gebruik van de Dienst. U bent als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en eigendom van intellectueel eigendom of gebruiksrecht van alle ingediende inhoud. We kunnen, maar zijn niet verplicht, Content op de Website die door u is ingediend of gemaakt met behulp van onze Services, controleren en beoordelen. Tenzij specifiek door u toegestaan, verleent uw gebruik van de Website ons geen licentie voor het gebruiken, reproduceren, aanpassen, wijzigen, publiceren of distribueren van de Inhoud die door u is gemaakt of is opgeslagen in uw gebruikersaccount voor commerciële, marketing- of soortgelijke doeleinden. Maar u geeft ons toestemming om de inhoud van uw gebruikersaccount te openen, kopiëren, distribueren, op te slaan, te verzenden, opnieuw te formatteren, weer te geven en uit te voeren, uitsluitend zoals vereist voor het leveren van de Services aan u. Zonder enige van die verklaringen of garanties te beperken, hebben we het recht, maar niet de verplichting, om, naar eigen goeddunken, inhoud te weigeren of te verwijderen die, naar onze redelijke mening, in strijd is met ons beleid of op enigerlei wijze schadelijk is of verwerpelijk.

Facturering en betalingen
U betaalt alle vergoedingen of kosten op uw account in overeenstemming met de vergoedingen, kosten en factureringsvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat een vergoeding of vergoeding verschuldigd en betaalbaar is. Waar Services worden aangeboden op basis van een gratis proefperiode, kan betaling vereist zijn nadat de gratis proefperiode is afgelopen, en niet wanneer u uw factureringsgegevens invoert (die mogelijk vereist zijn vóór het begin van de gratis proefperiode). Als automatische verlenging is ingeschakeld voor de Services waarop u zich hebt geabonneerd, worden automatisch kosten in rekening gebracht in overeenstemming met de door u geselecteerde termijn. Als uw aankoop naar onze mening een transactie met een hoog risico vormt, vragen we u om ons een kopie van uw geldige, door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto te verstrekken, en mogelijk een kopie van een recent bankafschrift van de gebruikte creditcard of betaalpas. voor de aankoop. We behouden ons het recht voor om producten op elk moment te wijzigen. We behouden ons ook het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst.

Nauwkeurigheid van informatie
Af en toe kan er informatie op de Website staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op prijzen, beschikbaarheid, promoties en aanbiedingen. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie op de Website of op een gerelateerde Service op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst) . We zijn niet verplicht om informatie op de Website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of verversingsdatum op de Website worden toegepast om aan te geven dat alle informatie op de Website of op een gerelateerde Dienst is gewijzigd of bijgewerkt.

Diensten van derden
Als u besluit om services van derden in te schakelen, toegang te krijgen of te gebruiken, houd er dan rekening mee dat uw toegang tot en gebruik van dergelijke andere services uitsluitend worden beheerst door de algemene voorwaarden van dergelijke andere services, en dat we deze niet onderschrijven, niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor , en doen geen uitspraken over enig aspect van dergelijke andere diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, hun inhoud of de manier waarop zij met gegevens omgaan (inclusief uw gegevens) of enige interactie tussen u en de aanbieder van dergelijke andere diensten. U doet onherroepelijk afstand van elke claim tegen Vitalproducts met betrekking tot dergelijke andere diensten. Vitalproducts is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met uw inschakelen, toegang of gebruik van dergelijke andere diensten, of uw vertrouwen op de privacypraktijken, gegevensbeveiligingsprocessen of ander beleid van dergelijke andere diensten . Mogelijk moet u zich registreren voor of inloggen op dergelijke andere diensten op hun respectieve websites. Door andere services in te schakelen, geeft u Vitalproducts uitdrukkelijk toestemming om uw gegevens vrij te geven als dat nodig is om het gebruik of de activering van dergelijke andere services te vergemakkelijken.

Uptime-garantie
We bieden een service-uptimegarantie van 99% van de beschikbare tijd per maand. De service-uptimegarantie is niet van toepassing op serviceonderbrekingen die worden veroorzaakt door: (1) periodiek gepland onderhoud of reparaties die we van tijd tot tijd kunnen uitvoeren; (2) onderbrekingen veroorzaakt door u of uw activiteiten; (3) storingen die geen invloed hebben op de kernfunctionaliteit van de Service; (4) oorzaken buiten onze controle of die redelijkerwijs niet te voorzien zijn; en (5) storingen in verband met de betrouwbaarheid van bepaalde programmeeromgevingen.

Back-ups
We maken regelmatig back-ups van de Website en Inhoud, maar deze back-ups zijn alleen voor onze eigen administratieve doeleinden en zijn op geen enkele manier gegarandeerd. U bent verantwoordelijk voor het onderhouden van uw eigen back-ups van uw gegevens. We bieden geen enkele vorm van compensatie voor verloren of onvolledige gegevens in het geval dat back-ups niet goed werken. We zullen ons best doen om volledige en nauwkeurige back-ups te maken, maar aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor deze taak.

Advertenties
Tijdens het gebruik van de Website kunt u corresponderen met of deelnemen aan acties van adverteerders of sponsors die hun goederen of diensten via de Website tonen. Een dergelijke activiteit en alle voorwaarden, garanties of verklaringen die verband houden met dergelijke activiteiten, zijn uitsluitend tussen u en de toepasselijke derde partij. Wij zijn niet aansprakelijk, verplicht of verantwoordelijk voor dergelijke correspondentie, aankoop of promotie tussen u en een dergelijke derde partij.

Links naar andere websites
Hoewel deze website kan linken naar andere websites, impliceren we, direct of indirect, geen goedkeuring, associatie, sponsoring, goedkeuring of aansluiting bij een gelinkte website, tenzij hierin specifiek vermeld. Sommige links op de Website kunnen “affiliate links” zijn. Dit betekent dat als u op de link klikt en een artikel koopt, Vitalproducts een aangesloten commissie ontvangt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en we geven geen garantie voor het aanbod van bedrijven of individuen of de inhoud van hun websites. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten, diensten en inhoud van andere derden. U dient de juridische verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van elke website die u bezoekt via een link vanaf deze website zorgvuldig door te nemen. Het doorlinken naar andere off-site websites is op eigen risico.

Verboden gebruik
Naast andere voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst, is het u verboden de Website of de Inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet zal beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scraping; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden toepassingen.

Intellectuele eigendomsrechten
Deze Overeenkomst draagt geen intellectueel eigendom van Vitalproducts of derden aan u over, en alle rechten, titels en belangen in en op dergelijk eigendom blijven (zoals tussen de partijen) uitsluitend bij Vitalproducts. Alle handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die worden gebruikt in verband met onze Website of Diensten, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Vitalproducts of Vitalproducts-licentiegevers. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die in verband met onze Website of Diensten worden gebruikt, kunnen handelsmerken zijn van andere derden. Uw gebruik van onze Website en Diensten verleent u geen recht of licentie om Vitalproducts of handelsmerken van derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.

Garantiedisclaimer
U stemt ermee in dat uw gebruik van onze Website of Diensten uitsluitend op eigen risico is. U stemt ermee in dat een dergelijke Service wordt geleverd op een “as is” en “as available” basis. We wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. We geven geen garantie dat de Services aan uw vereisten zullen voldoen, of dat de Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn; noch geven we enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service of met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van informatie die via de Service is verkregen of dat defecten in de Service zullen worden gecorrigeerd. U begrijpt en stemt ermee in dat materiaal en/of gegevens die worden gedownload of anderszins verkregen door het gebruik van de Service, naar eigen goeddunken en op eigen risico worden gedaan en dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van de downloaden van dergelijk materiaal en/of gegevens. We geven geen garantie met betrekking tot goederen of diensten die zijn gekocht of verkregen via de Service of transacties die via de Service zijn aangegaan. Geen enkel advies of informatie, hetzij mondeling of schriftelijk, verkregen door u van ons of via de Service zal enige garantie creëren die hierin niet uitdrukkelijk wordt gemaakt.

Beperking van de aansprakelijkheid
Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen Vitalproducts, haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, leveranciers of licentiegevers in geen geval aansprakelijk zijn jegens enige persoon voor (a): enige indirecte, incidentele, speciale, punitieve, dekkings- of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor gederfde winst, inkomsten, verkoop, goodwill, gebruik of inhoud, impact op zaken, bedrijfsonderbreking, verlies van verwachte besparingen, verlies van zakelijke kansen) hoe dan ook veroorzaakt, onder elke aansprakelijkheidstheorie, inclusief , zonder beperking, contract, onrechtmatige daad, garantie, schending van wettelijke plicht, nalatigheid of anderszins, zelfs als Vitalproducts is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade of dergelijke schade had kunnen voorzien. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de totale aansprakelijkheid van Vitalproducts en haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers en licentiegevers met betrekking tot de diensten beperkt tot een bedrag groter dan één dollar of bedragen die daadwerkelijk in contanten zijn betaald door u aan Vitalproducts voor de voorafgaande periode van een maand voorafgaand aan de eerste gebeurtenis of gebeurtenis die aanleiding geeft tot dergelijke aansprakelijkheid. De beperkingen en uitsluitingen zijn ook van toepassing als deze remedie u niet volledig vergoedt voor eventuele verliezen of als het essentiële doel ervan niet wordt bereikt.

vrijwaring
U stemt ermee in om Vitalproducts en zijn gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, schade of kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, opgelopen in verband met of voortvloeiend uit aantijgingen van derden , claims, acties, geschillen of eisen die tegen een van hen worden ingediend als gevolg van of in verband met uw inhoud, uw gebruik van de website of services of opzettelijk wangedrag van uw kant.

Scheidbaarheid
Alle rechten en beperkingen in deze Overeenkomst kunnen worden uitgeoefend en zijn alleen van toepassing en bindend voor zover ze geen toepasselijke wetten schenden en bedoeld zijn om beperkt te worden voor zover nodig, zodat ze deze Overeenkomst niet onwettig, ongeldig maken of niet afdwingbaar. Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, is het de bedoeling van de partijen dat de overige bepalingen of delen daarvan hun overeenkomst vormen met betrekking tot de onderwerp hiervan, en al deze overige bepalingen of delen daarvan blijven volledig van kracht.

Geschillenbeslechting:
De totstandkoming, interpretatie en uitvoering van deze Overeenkomst en alle geschillen die daaruit voortvloeien, worden beheerst door het materiële en procedurele recht van Noord-Holland, Nederland, ongeacht de regels inzake conflicten of rechtskeuze en, voor zover van toepassing, de wetten van Nederland. De exclusieve jurisdictie en locatie voor acties met betrekking tot het onderwerp hiervan zijn de staats- en federale rechtbanken in Noord-Holland, Nederland, en u onderwerpt zich hierbij aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken. U doet hierbij afstand van elk recht op een juryrechtspraak in een procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing op deze overeenkomst.

Opdracht
U mag uw rechten of verplichtingen hieronder niet geheel of gedeeltelijk toewijzen, doorverkopen, in sublicentie geven of anderszins overdragen of delegeren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, welke toestemming naar ons eigen goeddunken en zonder verplichting is; een dergelijke overdracht of overdracht is nietig. Het staat ons vrij om haar rechten of verplichtingen hieronder, geheel of gedeeltelijk, toe te wijzen aan een derde partij als onderdeel van de verkoop van alle of vrijwel al haar activa of aandelen of als onderdeel van een fusie.

Wijzigingen en wijzigingen
We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst of haar beleid met betrekking tot de Website of Diensten op elk moment te wijzigen, met ingang van het plaatsen van een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst op de Website. Wanneer we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. Voortgezet gebruik van de Website na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Aanvaarding van deze voorwaarden
U erkent dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en akkoord gaat met alle algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van de Website of de Diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, bent u niet geautoriseerd om de Website en haar Diensten te gebruiken of te openen.

Contact met ons opnemen
Als u vragen heeft over deze overeenkomst, neem dan contact met ons op.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op augustus 2023.